mentaliseringsbaseradE INTERVENTIONER

Tavastkliniken mentaliseringsbaserad terapi

All vår behandling syftar på ett övergripande plan till att öka mentaliseringsförmågan. Genom den intensiva forskning som idag pågår inom området för psykisk hälsa och ohälsa blir det mer och mer tydligt att vår förmåga till mentalisering är av största betydelse för hur vi kan klara livets påfrestningar.

Grunden för mentalisering är att vi har tillräckligt god kontakt med kroppen. Kroppskontakt behövs bl a för att kunna läsa ”känslo”-signaler. Att förstå vad man känner är nödvändigt för att kunna orientera sig i livet, göra lämpliga val och sätta adekvata gränser. För att denna information skall bli tillgänglig för oss krävs dessutom att vi kan dämpa känslor som är för starka, tex ångest, ilska etc. I detta arbete spelar kroppen också en stor roll.

Mentaliseringsförmågan är inte bara genetisk utan utvecklas till stor del i samspel med våra vårdnadshavare och är beroende av att anknytningen till dessa har varit tillräckligt trygg. En uppväxt som t ex inneburit för mycket rädsla kan innebära att vi blivit tvungna att vaksamt iaktta omgivningen i stället för att själva kunna utvecklas och nyfiket utforska omgivningen och vår egen psykiska och fysiska förmåga.

En god mentaliseringsförmåga gör att vi lättare kan relatera till andra människor. Feltolkning av andra människors känslor, tankar och intentioner kan leda till stor stress. Stressen i sin tur leder till minskad mentaliseringsförmåga och en negativt förstärkande spiral skapas.

Sammanfattningsvis kan man säga att vårt arbete kommer att syfta till att öka förmågan att känna och förstå vår kropp, känslor och behov samt öka förmågan att tänka runt andras behov, tankar och känslor.

Tillbaka