mentalisering

Tavastkliniken mentaliseringsbaserad terapi

En viktig funktion för att på olika sätt klara livets påfrestningar är mentaliseringförmågan dvs hur det är för oss att lägga märke till och läsa egna kroppsliga och känslomässiga reaktioner samt förmågan att kunna tänka kring sig andra personers intentioner/avsikter. Detta med grundförståelsen att andras känslor och tankar kan skilja sig från det jag känner.

Ibland har våra livsomständigheter inneburit att vi under allt för lång tid varit tvungna att fokusera på omgivningens reaktioner och behov,  att vi fått för lite stöd att läsa våra egna känslosignaler alternativt att vi omedvetet tvingats stänga av kontakten med kroppen pga rädsla, skam eller ångest. Dessa strategier är oftast omedvetna och ibland livräddande men kan medföra att vi senare i livet får svårigheter i kontakten med våra egna fysiska kroppar och känslomässiga reaktioner samt problem i relationer där vi exempelvis under- eller överreagerar. Feltolkning av känslor leder ofta till stress.

Grunden för mentalisering är att vi har tillräckligt god kontakt med kroppen bl a för att märka och läsa ”känslosignaler”. Förståelsen för vad vi känner är nödvändig för att kunna orientera sig i livet, göra lämpliga val och sätta adekvata gränser. För att denna information ska bli tillgänglig för oss krävs dessutom att vi kan dämpa känslor som är för starka (t ex ångest och ilska) och oftast måste mycket behandlingstid och hemträning ägnas åt kroppsliga tekniker för affektreglering och stabilisering.

Innan behandlingen startar funderar vi tillsammans över vilka svårigheter som föreligger för att formulera ett behandlingsfokus/mål. Mentaliseringsbefrämjande interventioner ingår som regel i alla våra behandlingstekniker.
Tillbaka